Myndighetsfakta

Bedre statistikk gir bedre beslutsunderlag for samfunnet

Myndighetsfakta er et initiativ som har som mål å skape en pålitelig og allment tilgjengelig statistikk om det offentlige markedet.

Med støtte av offentlighetsprinsippet samler vi in data fra bl.a. myndighetenes økonomisystemer for å kunne gi forskere, journalister og andre intressenter et samlet og tydelig bilde over offentlige innkjøp i Norge.

Hvorfor har vi startet Myndighetsfakta?

I følge Statistisk Sentralbyrå var verdien av den offentlige sektorens innkjøp 2020 verdsatt til 611 milliarder kroner – ca 19% av Norges bruttonasjonalprodukt.

Til tross for det offentlige markedets utstrekning finnes det i dag ingen nøyaktig statistikk over Norges samlede offentlige innkjøp og det finnes ingen norsk myndighet som har i oppdrag å samle inn denne informasjonen.

I en situasjon der flere kommuner og fylker har vanskeligheter med å samle inntekter og utgifter, er det viktig at offentlige ressurser brukes riktig, slik at tillit til det offentlige opprettholdes.

Forutsetningen for en informert og offentlig diskusjon om samfunnets prioriteringer er tilgang til korrekt fakta og et helhetsbilde av norske myndigheters kostnader

Myndighetsfakta har blitt opprettet for å kunne tilby forskere, journalister, statistikere og allmennheten en oversiktlig og navigerbar database med detaljert informasjon om alle offentlige innkjøp.

Bra statistikk bygger på offentlighetsprinsippet

I offentlighetsprinsippets bestemmelser fremgår det at offentlige saksdokumenter hos myndigheter skal være tilgjengelige for allmennheten om disse etterspørres.

Har du fått en forespørsel fra Myndighetsfakta?

Myndighetsfakta er en oversiktlig og navigerbar database over alle offentlige innkjøp i Norge. Vi kontakter derfor alle myndigheter med en forespørsel om offentlige saksdokumenter i følge offentlighetsprinsippet.

Det vi etterspør er et Excel-dokument med informasjon som inneholder alle registrerte fakturaer fra alle leverandører for en viss tidsperiode. Dere trenger ikke gjøre tidskrevende manuelle kompileringer, kun en enkel eksport fra økonomisystemet.

Hvis du har flere spørsmål kan du kontakte våre ansvarlige for datainnsamling her.

Hva gjør vi med den innsamlede dataen?

Myndighetsfakta begjærer ut og sammenstiller informasjon om alle anskaffelser i Norge og Norden, og gjør disse tilgjengelige for statistisk bearbeiding

Vi deler den data vi får inn i et samarbeidsprosjekt med forskere og andre aktører med sikte på at i fremtiden kunne regelmessig publisere statistikk om offentlige kostnader på bransje-, riks-, fylkes-, og kommunenivå.

Hvem ligger bak Myndighetsfakta?

Myndighetsfakta er et initiativ fra det svenske forskningsselskapet Tendium som tilbyr detaljert statistikk om det offentlige markedet i Norge.

Tendium utvikler teknikk for å forbedre det offentlige markedet med hjelp av AI

Hvis du vil ha tilgang til statistikk eller vil starte et forskningsprosjekt om det offentlige markedet med støtte av vår data er du velkommen til å kontakte vår driftsleder Jean-Philippe Chakbazof.

Josephine Giertz-Olohan

Datainnsamling, Myndighetsfakta

Daglig leder, Tendium

Prosjektleder, Myndighetsfakta

This website uses cookies.